Hiszpania – Warunki pracy

Obywatele krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mają te same prawa co Hiszpanie, jeśli chodzi o wynagrodzenie, warunki pracy, szkolenie, ubezpieczenie społeczne, przynależność do związków zawodowych, korzyści społeczne i podatkowe, itd. W Hiszpanii, dopuszczalnym wiekiem rozpoczęcia pracy jest 16 lat, niemniej jednak, osoby poniżej 18 roku życia, jeżeli nie są prawnie niezależne, muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy.

man_at_worka) Czas trwania umowy

Umowa o pracę może być zwierana na czas nieograniczony (zatrudnienie stałe = indefinido, fijo), albo też mieć czas ustalony (praca tymczasowa). Jeśli w umowie nie jest to zapisane inaczej, uważa się, że umowa jest na czas nieograniczony i w pełnym wymiarze godzin.

man_at_workb) Rodzaje umów

1. Umowa na czas nieograniczony (Contrato indefinido): ustala stosunki pracy bez ograniczenia czasu ich trwania. Może zostać zawarta ustnie (verbal) lub na piśmie; na pełny wymiar godzin lub niepełny etat.

2. Umowy na czas określony (tymczasowe = temporales): Można zawrzeć umowę na czas określony w następujących przypadkach:

- Umowa o konkretne dzieło lub usługę: w celu wykonania konkretnego dzieła lub spełnienia wyznaczonej usługi, których wykonanie, pomimo ograniczenia czasowego, przewidziane jest na czas nieokreślony. Jeżeli czas trwania umowy jest dłuższy niż rok, aby ją wymówić, należy powiadomić o tym najpóźniej 15 dni przed zakończeniem dzieła lub usługi. Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku powiadomienia, pracownik ma prawo do odszkodowania.

- Umowa sezonowa związana z okolicznościami wynikającymi z cyklu produkcyjnego: umowa taka ma na celu dostosowanie się do szczególnych okoliczności rynkowych, nawarstwiania się zadań lub zamówień. Okres zatrudnienia w tym wypadku nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu okresu 12 miesięcy.

- Umowa na zastępstwo: zawarta w celu zastąpienia pracownika mającego prawo do zachowania miejsca pracy. Należy w niej wskazać pracownika zastępowanego oraz powód jego zastąpienia. Również zawiera się umowy tymczasowe o pracę w ramach przyuczenia do zawodu.

- Umowa na przyuczenie: W wyniku tej umowy pracownik otrzyma szkolenie teoretyczne i praktyczne, które pozwoli mu na wyuczenie się zawodu lub rzemiosła. Może być ona zawierana z pracownikami poniżej 21 roku życia, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania akademickiego potrzebnego do podpisania umowy o pracę na stażu. Niektóre grupy społeczne mogą być zatrudniane w tym trybie, również po przekroczenia tego wieku. Czas trwania takiej umowy nie może przekroczyć 2 lat, ani być krótszym niż 6 miesięcy.

- Umowa na stażu: Poprzez taką umowę pracownik zdobędzie doświadczenie zawodowe odpowiadające jego przygotowaniu akademickiemu. Podpisuje się ją z pracownikiem posiadającym dyplom uniwersytecki, zawodowy lub podobne, niemniej jednak przed upływem 4 lat od momentu zakończenia nauki lub uznania stopnia wykształcenia w Hiszpanii. Okres ten wydłuża się do 6 lat w przypadku pracownika niepełnosprawnego.

3. Inne rodzaje umów - umowa o prace jako pomoc domowa i umowa na niepełny wymiar godzin: czas trwania umowy może być nieograniczony lub określony. W obu przypadkach, zachowa się formę na piśmie, wskazując miejsce wykonywania usług i dzienny wymiar godzin.

man_at_workc) Zawieranie umowy:

Umowa o pracę może zostać zawarta na piśmie lub ustnie, chociaż ogromna większość umów w Hiszpanii dokonuje się w formie pisemnej. Jeżeli zawarta jest w formie ustnej, każda ze stron ma prawo domagać się w dowolnym momencie czasu jej trwania przedstawienia jej na piśmie.

Zawsze muszą być zawierane na piśmie następujące rodzaje umów:

 • na staż.
 • na przyuczenie zawodowe.
 • umowa na konkretną usługę.
 • umowa na niepełny wymiar godzin.
 • umowa na czas nieograniczony nieciągły.
 • "sztafetowa" – zajęcie stanowiska pracownika odchodzącego wkrótce na emeryturę.
 • na usługi u klienta.
 • umowy zawierane z pracownikami w Hiszpanii do pracy w firmach hiszpańskich za granicą.

Umowy na czas ograniczony, powyżej czterech tygodni. W każdym przypadku pracodawca ma obowiązek powiadomienia o zawartej umowie, na piśmie czy ustnej, odpowiedniego Biura Zatrudnienia.

man_at_workd) Okres próbny

W umowie można ustalić okres próbny, w czasie trwania którego strony mogą rozwiązać umowę bez podania przyczyn, bez wcześniejszego wymówienie i bez odszkodowania. Maksymalny czas trwania takiego okresu wynosi 6 miesięcy dla specjalistów z wykształceniem zawodowym, a 2 miesiące dla wszystkich pozostałych pracowników (3 miesiące – w przedsiębiorstwach zatrudniających poniżej 25 pracowników).

W czasie trwania okresu próbnego pracownik ma takie same prawa i obowiązki jak pozostały personel zatrudniony i okres ten wliczony zostaje do stażu pracy w zakresie nabywania uprawnień do świadczeń społecznych.

man_at_worke) Dzienny wymiar godzin

Dzienny wymiar godzin, urlopy i zwolnienia Najwyższy wymiar godzin wynosi średnio 40 godzin tygodniowo efektywnej pracy w rozliczeniu rocznym. Powszednia liczba godzin pracy nigdy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie, chyba że umowa zbiorowa lub porozumienie między przedsiębiorstwem a przedstawicielami pracowników ustali inny sposób dziennego rozłożenia godzin pracy, w każdym przypadku zachowując odpoczynek pomiędzy dniami pracy (co najmniej 12 godzin) oraz odpoczynek tygodniowy (nieprzerwane półtora dnia).

Pracownicy nie mający jeszcze ukończonch 18 lat nie mogą wykonywać więcej niż 8 godzin efektywnej pracy, wliczając, w danym przypadku, godziny przeznaczone na kształcenie zawodowe i, jeżeli pracują dla więcej niż jednego pracodawcy, godziny przepracowane dla każdego z nich. Doroczne urlopy mogą być uzgadniane indywidualnie lub zbiorowo, nie będąc w żadnym wypadku czas trwania urlopu krótszy niż 30 dni, wliczając w to soboty i niedziele. W ciągu roku ustanowionych jest 12 dni świątecznych krajowych i 2 lokalne. Również przysługuje 15 dni wolnych z okazji zawarcia związku małżeńskiego i 16 nieprzerwanych tygodni w przypadku macierzyństwa, adopcji lub przysposobienia w rodzinie. Ojciec ma prawo skorzystać z części tego urlopu, jeśli oboje z rodziców pracują.

man_at_workf) Pobory

Ustanawia się na mocy umowy zbiorowej lub indywidualnej umowy o pracę. Składają się one z następujących części:

 • Wynagrodzenie podstawowe
 • Dodatki do wynagrodzenia: wysługa lat, dodatkowe pensje roczne, udział w zyskach, dodatki za odległość i komunikację…
 • Dodatki z racji zajmowanego stanowiska: uciążliwość, szkodliwość, niebezpieczeństwo, praca na zmiany, praca nocna, itp.,
 • Premie za produktywność, dodatki na utrzymanie, mieszkanie, itp..

Wypłaty powinny następować w okresach nie przekraczających miesiąca i to pracodawca zatrzymuje części wynagrodzenia na podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne, które są należne od poborów pracowników. Szczególną cechą poborów w Hiszpanii jest fakt, że pracownik ma prawo do otrzymania przynajmniej dwóch pensji dodatkowych rocznie; zwyczajowo jedna z nich przypada na okres bożonarodzeniowy, a druga w lecie. Wynagrodzenie to może zostać rozłożone na części i wypłacane miesięcznie, jeżeli ustanowi tak umowa zbiorowa. Rząd ustala co roku najniższe zarobki dozwolone (salario mínimo interprofesional – S.M.I.), określając minimalną kwotę, poniżej której zatrudnianie pracownika jest nielegalne.

W roku 2007 najniższe zarobki dla jakiejkolwiek działalności w rolnictwie, przemyśle i usługach, bez dyskryminacji z powodu płci czy wieku, zostały ustalone na 19,02 euro dziennie lub 570,60 euro miesięcznie. Kwota roczna, z uwzględnieniem dodatków, nie może być niższa od 7.988,40 euro za pracę w uznanym prawnie pełnym wymiarze godzin. Jeżeli praca jest w niepełnym wymiarze godzin, zarobki obliczane są proporcjonalnie do czasu pracy.

Pracownicy zatrudnieni jako pomoc domowa, którzy wykonują usługi na godziny, otrzymają minimum 4,47 euro za przepracowaną godzinę, wliczając w to proporcjonalną część wypłat dodatkowych i na poczet urlopu. Aktualną informację na temat minimalnych zarobków dozwolonych można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200612/LAB20061229.htm

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarobków, radzimy zajrzeć na stronę internetową:

http://www.tusalario.es/

man_at_workg) Wygaśnięcie stosunku pracy

Zakończenie umowy o pracę może nastąpić na skutek:

 • Przyczyn legalnie zapisanych w umowie.
 • Zakończenia ustalonego okresu czasu lub wykonania dzieła czy usługi przedmiotowej umowy
 • Ustąpienie pracownika.
 • Nastąpienia zgonu, przejścia na emeryturę lub zaistnienia trwałej, całkowitej lub nieodwracalnej niezdolności do pracy pracownika lub pracodawcy.
 • Zaistnienia siły wyższej.
 • Zwolnienia.
 • Woli pracownika z powodu usprawiedliwionego.
 • Przyczyn obiektywnych prawnie stosowanych.

W przypadkach zakończenia umowy i zwolnienia, pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy z wystarczającym wyprzedzeniem, w terminach, które wahają się od 15 do 30 dni, w zależności od rodzaju i okresu trwania stosunku pracy. W umowach o określonym okresie trwania, z wyjątkiem umów na zastepstwo i na przyuczenie, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości 8-dniowych zarobków za każdy przepracowany rok. Jeżeli przyczyną jest zwolnienie decyzją pracodawcy, spowodowane nie spełnianiem przez pracownika swoich obowiązków, należy powiadomić o tym pisemnie pracownika, wymieniając fakty, które leżą u jej podstaw oraz datę faktycznego ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik nie zgadzałby się z taką decyzją, powinien złożyć wniosek o polubowne załatwienie konfliktu w terminie 20 dni roboczych wobec Jednostki Arbitrażowej i Polubownej w odpowiednim Regionie Autonomicznym.

insert 2 (234px)

Dodaj komentarz